Individuel ledertræning

leader

Individuel ledertræning henvender sig til den leder som har lyst til at udvikle sin praktiske lederkompetence i en veldefineret, tæt og fortroligt relation, hvor al aktivitet foregår i en 1-til-1 relation med en erfaren ledelsestræner.

Samtalerne foregår under professionelle og velordnede forhold, og idet træningen sker i samarbejde med en autoriseret psykolog som er specialist i Arbejds- & Organisationspsykologi, er alle informationer underlagt loven om tavshedspligt.

Det er psykolog Torben Nielsen som forestår den individuelle ledertræning og det er igennem et personligt tilrettet forløb med ham, at du får mulighed for at udvikle og eksperimentere med din lederstil.

Struktur

Individuel ledertræning er et særdeles fleksibelt udviklingsforløb, hvor vi hele tiden justerer indhold, interval og ikke mindst: tidspunkter, så det passer til dig og dine behov.

Forløbet er bygget op af en række sessions af 90 minutters varighed som kan afholdes i dagtimerne eller om aftenen. Sessionerne indgår i modulsystem, således at du – efter det obligatoriske grundmodul på 4 sessioner – selv udvælger og sammensætter rækken af moduler. På den måde er det dig der bestemmer hvor dit primære fokus skal være undervejs i hele forløbet.

Tid og hyppighed

Hvor længe du ønsker at træne, det vil sige hvor mange moduler du skal købe, afhænger helt af, hvilket udgangspunkt du har samt hvilket kompetenceniveau du ønsker at nå. Befinder du dig på et generelt højt kompetenceniveau oghar du fortrinsvis brug for sparring på en konkret afgrænset ledelsesproblematik, siger det sig selv, at forløbet i et sådant tilfælde bliver kortvarigt.

Har du derimod brug for et forløb hvor du vil udvikle eller ændre nogle mere grundlæggende ledelsesmæssige kompetencer, vil et sådant forløb typisk være af 15 til 20 sessioners varighed.

I udgangspunktet er det tanken at du køber en session om ugen, men får du på et tidspunkt brug for en pause eller en intensivering af processen, kan forløbet forlænges eller accelereres, helt efter dine ønsker.

I grundmodulet vil vi mødes relativt ofte, således at vi får opbygget et momentum og du får skærpet din selvbevidsthed. De 4 sessioner i grundmodulet vil således typisk være gennemført inden for en 4 til 6 ugers periode. Det er dog hele tiden dig og dine behov der styrer forløbet, herunder også mødehyppighed.

Økonomi og prisstruktur

En session er på 90 minutter og koster 3.000,-kr. Grundmodulet på 4 sessioner koster således 12.000,- kr. som betales i forbindelse med 1.session. Inklusiv i prisen er diverse artikler/materialer samt de telefonsamtaler vi har imellem sessionerne.

I løbet af grundmodulet vælger du det næste modul du ønsker at arbejde med. Når vi starter på et nyt modul, betaler du for dette ved modulets start. Du er således ikke på noget tidspunkt forpligtet til at betale for andet end det aktuelle modul som du er ved at gennemføre.

Den totale pris for et træningsforløb vil variere efter hvordan du ønsker at sammensætte de forskellige moduler. Kikker du på listen over moduler, kan du danne dig et overblik over hvilke moduler der kunne være relevante at købe samt hvor mange sessioner á 3.000,-kr. der indgår i de forskellige moduler.

Moduler

Grundmodul

I grundmodulet vil vi koncentrere os om din aktuelle situation og din professionelle og personlige baggrund. Vi vil analysere dine styrker og svagheder som leder, dine relationer og dine interessenter på jobbet samt ikke mindst de ”personlighedstemaer” som skal bruges som platform for et udviklingsforløb og eventuelt en senere handleplan. Grundmodulet er på 4 sessioner.

Her efter har du en række muligheder for selv at sammensætte forløbet som det passer dig, og vælge de moduler du mener er relevante.

Eksempler på moduler som efterfølgende kunne være relevante efter grundmodulet:

Handleplan (2 sessions)

Lederstil (2 sessions)

Ledelsesportræt og feedback (4 sessions)

Autoritet og gennemslagskraft (2 sessions)

Lederne i dit liv (2 sessions)

OBS! Du sammensætter selv antallet samt rækkefølge af moduler !

Udbytte

Du vil få et klart og nuanceret billede af dine personlige præferencer og ledelsesmæssige kompetencer.

Du vil stifte bekendtskab med en række konkrete og praktisk anvendelige værktøjer og koncepter, som vil hjælpe dig til at få større indsigt i dine personlige ressourcer og udviklingsområder.

Du vil også få hjælp til at eksperimentere med og ændre din ledelsesmæssige adfærd i retning af en mere tilfredsstillende og effektiv lederstil.

Du vil få en praktisk og konkret handlingsplan hvor du i detaljer kan følge din udvikling og notere dig effekten på klart definerede indsatsområder.

En række intensive samtaler om din lederstil.

Instruktion i, hvordan du konkret kan ændre din lederadfærd.

Tilbud af artikler med særlig relevante for dig, samt ikke mindst:

Råd, vejledning og konkret planlægning af, hvordan du effektivt kan bruge din arbejdsplads som en træningsbane hvor du kan eksperimentere og gøre dig erfaringer med din ledermæssige adfærd.

Litteratur

Du vil blive tilbudt en række relevante artikler om ledelse, men hele tiden efter det princip, at vi kun vælger de teorier eller modeller der giver mening for dig i din aktuelle situation. Har du en overvejende intellektuel tilgang og har du brug for at få en større mængde artikler og bogtitler, er det sådan vi arbejder. Har du en mere praktisk tilgang og brug for at arbejde efter færre modeller og enkle koncepter, er det sådan forløbet bliver. Det er dig og dine præferencer der styrer indholdet.

Hvis du checker Torbens baggrund ud her på siden, kan du se at han igennem mange år har været facilitator og underviser på SIMI og på KIOL.

Psykologica